moss growing in no thoroughfare canyon colorado national monument

moss growing in no thoroughfare canyon colorado national monument